Kousaido 9 Samplers

Kiyomizu no Dokyou - 5 sticks
Nonomiya no Bussho - 5 sticks
Kamo no Seseragi Less Smoke - 5 sticks
Higan no Bonsho -  5 sticks
Meisei No Suikin - 5 sticks
"Morning Fog in Saga" Saga no Asagiri , Less Smoke - 5 sticks 
"Misty Evening in Murasakino", Less Smoke - 5 sticks
"Elegance in Gion", Less Smoke - 5 sticks
"Moonshadows on Arashiyama", Less Smoke - 5 sticks

  Also available in Large Box :
Kiyomizu no Dokyou - Large Box (app. 250 sticks)
Nonomiya no Bussho - Large Box (app. 250 sticks)
Kamo no Seseragi Less Smoke - Large Box (app. 170 sticks)
Higan no Bonsho - Large Box (app. 240 sticks)
Meisei No Suikin Large box (app. 220 sticks)
Morning Fog in Saga" Saga no Asagiri Less Smoke - Large Box (app. 220 sticks)
Misty Evening in Murasakino Less Smoke - Large Box (app. 170 sticks)
Elegance in Gion Less Smoke - Large Box (app. 170 sticks)
Moonshadows on Arashiyama Less Smoke - Large Box (app. 170 sticks)

 ks-sample1$28.00
Copyright 2024, Japan Incense. All rights reserved.